Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności
 
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 848). Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.bip.wif-olsztyn.pl/
 
Data publikacji strony internetowej http://www.bip.wif-olsztyn.pl/ maj 2007 r.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy będą ograniczać ich liczbę do minimum i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Serwis  zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będzie to zmieniane, a nowe dokumenty przygotowywane będą poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Serwis nie zapewnia dostępu do tłumacza języka migowego ze względu na brak plików multimedialnych.
Na stronie internetowej zastosowano powszechnie dostępne skróty klawiszowe, których funkcjonalność może zależeć od systemu operacyjnego użytkownika.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:https://www.rpo.gov.pl/

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Data sporządzenia: 23 września 2020 r.
 
Osobą odpowiedzialną jest Sylwia Pawlica referent ds. administracyjnych.

Do zadań koordynatora dostępności należy:
- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie;
- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
- monitorowanie działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
ul.1 Maja 13,13A,13B, lok.104
10-117 Olsztyn
tel. +48 89-519-04-29, +48 668-839-336
fax. +48 89-533-29-99

adres poczty elektronicznej: wif@wif-olsztyn.pl
lub ePUAP: /wifolsztyn1/skrytka

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 
Dostępność architektoniczna
Główna siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Olsztynie mieści się przy ul. 1 Maja 13, 13A, 13B, lok. 104 na I piętrze budynku.
Do budynku można się dostać w następujący sposób. Stojąc twarzą do wieżowca po jego lewej stronie od ulicy 1 Maja znajduje się dostęp poprzez chodnik łagodnie wznoszący się w górę, po którym mogą swobodnie poruszać się wózki inwalidzkie. Z prawej strony budynku od ulicy Mrongowiusza znajdują się kilkunastostopniowe schody.
Z poziomu otoczenia budynku od strony ul. 1 Maja jest jedno wejście, które prowadzi bezpośrednio do holu, w którym znajdują się dwie windy osobowe do transportu pionowego, dostosowane także dla osób niepełnosprawnych.
 
Po wejściu lub wjechaniu do budynku na parterze, osoba proszona jest o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 (89) 519-04-29 lub +48 668-839-336. Pracownik Inspektoratu zejdzie i wskaże drogę prowadzącą do urzędu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Kuriata (23 września 2020)
Opublikował: Aneta Zomkowska (30 września 2020, 12:33:48)

Ostatnia zmiana: Aneta Zomkowska (2 października 2020, 12:45:09)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 539