Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO − informujemy, że:
 
1. Administrator danych osobowych (ADO)
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny z siedzibą w Olsztynie, ul. 1 Maja 13, 13A, 13B, lok. 104, 10-117 Olsztyn, tel. 89/519 04 29 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

2. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych: z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez: tel. 89/519 04 29, e-mail: iod@wif-olsztyn.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 

3. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych przepisami prawa, wynikającymi z realizacji ustawowych zadań i obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Olsztynie.

4. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym będziemy realizować zadania powierzone nam w ramach władzy publicznej. 

6. Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub świadczące usługi na rzecz ADO.
 
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;prawo do przenoszenia danych;prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa jest obligatoryjne i umożliwia realizację zadań w interesie publicznym przez Inspekcję Farmaceutyczną. Dane wykraczające poza obowiązkowy zakres, podane są dobrowolnie.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Kuriata (28 maja 2018)
Opublikował: Aneta Zomkowska (28 maja 2018, 08:18:39)

Ostatnia zmiana: Aneta Zomkowska (6 listopada 2019, 09:10:53)
Zmieniono: Aktualizacja numeru telefonu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 863